پربازدیدترین​​​​​​​ اخبار

​آخرین اخبار

آخرین اخبار

موسسه RIKEN در ژاپن امروز اولین کامپیوتر کوانتومی ۶۴ کیوبیتی ابررسانای خود را بصورت آنلاین در اختیار محققین قرار داد.

استفاده از حسگری کوانتومی و درهمتنیدگی جهت تشخیص زلزله

کارگاه سه روزه فناوری های کوانتومی در شریف برگزار می‌شود

چگونه در هم تنیدگی کوانتومی به ایجاد ارتباطات امن کمک می‌کند؟

چگونه در هم تنیدگی کوانتومی به ایجاد ارتباطات امن کمک می‌کند؟

کارگاه سه روزه فناوری های کوانتومی در شریف برگزار می‌شود

کلینیک Cleveland و شرکت IBM خبر از استفاده یک کامپیوتر کوانتومی (System One) برای انجام تحقیقات در زمینه Healthcare دادند.

1402/1/28

1402/1/28

1402/1/28

1402/1/28

1402/1/28

1402/1/28

1402/1/28

پربازدیدترین​​​​​​​ اخبار

​آخرین اخبار

آخرین اخبار

موسسه RIKEN در ژاپن امروز اولین کامپیوتر کوانتومی ۶۴ کیوبیتی ابررسانای خود را بصورت آنلاین در اختیار محققین قرار داد.

استفاده از حسگری کوانتومی و درهمتنیدگی جهت تشخیص زلزله

کارگاه سه روزه فناوری های کوانتومی در شریف برگزار می‌شود

چگونه در هم تنیدگی کوانتومی به ایجاد ارتباطات امن کمک می‌کند؟

چگونه در هم تنیدگی کوانتومی به ایجاد ارتباطات امن کمک می‌کند؟

کارگاه سه روزه فناوری های کوانتومی در شریف برگزار می‌شود

کلینیک Cleveland و شرکت IBM خبر از استفاده یک کامپیوتر کوانتومی (System One) برای انجام تحقیقات در زمینه Healthcare دادند.

1402/1/28

1402/1/28

1402/1/28

1402/1/28

1402/1/28

1402/1/28

1402/1/28

پربازدیدترین​​​​​​​ اخبار

​آخرین اخبار

آخرین اخبار

موسسه RIKEN در ژاپن امروز اولین کامپیوتر کوانتومی ۶۴ کیوبیتی ابررسانای خود را بصورت آنلاین در اختیار محققین قرار داد.

استفاده از حسگری کوانتومی و درهمتنیدگی جهت تشخیص زلزله

کارگاه سه روزه فناوری های کوانتومی در شریف برگزار می‌شود

چگونه در هم تنیدگی کوانتومی به ایجاد ارتباطات امن کمک می‌کند؟

چگونه در هم تنیدگی کوانتومی به ایجاد ارتباطات امن کمک می‌کند؟

کارگاه سه روزه فناوری های کوانتومی در شریف برگزار می‌شود

کلینیک Cleveland و شرکت IBM خبر از استفاده یک کامپیوتر کوانتومی (System One) برای انجام تحقیقات در زمینه Healthcare دادند.

1402/1/28

1402/1/28

1402/1/28

1402/1/28

1402/1/28

1402/1/28

1402/1/28

پربازدیدترین​​​​​​​ اخبار

​آخرین اخبار

آخرین اخبار

موسسه RIKEN در ژاپن امروز اولین کامپیوتر کوانتومی ۶۴ کیوبیتی ابررسانای خود را بصورت آنلاین در اختیار محققین قرار داد.

استفاده از حسگری کوانتومی و درهمتنیدگی جهت تشخیص زلزله

کارگاه سه روزه فناوری های کوانتومی در شریف برگزار می‌شود

چگونه در هم تنیدگی کوانتومی به ایجاد ارتباطات امن کمک می‌کند؟

چگونه در هم تنیدگی کوانتومی به ایجاد ارتباطات امن کمک می‌کند؟

1402/1/28

1402/1/28

1402/1/28

1402/1/28

1402/1/28

پربازدیدترین​​​​​​​ اخبار

​آخرین اخبار

آخرین اخبار

موسسه RIKEN در ژاپن امروز اولین کامپیوتر کوانتومی ۶۴ کیوبیتی ابررسانای خود را بصورت آنلاین در اختیار محققین قرار داد.

استفاده از حسگری کوانتومی و درهمتنیدگی جهت تشخیص زلزله

کارگاه سه روزه فناوری های کوانتومی در شریف برگزار می‌شود

چگونه در هم تنیدگی کوانتومی به ایجاد ارتباطات امن کمک می‌کند؟

چگونه در هم تنیدگی کوانتومی به ایجاد ارتباطات امن کمک می‌کند؟

1402/1/28

1402/1/28

1402/1/28

1402/1/28

1402/1/28

پربازدیدترین​​​​​​​ اخبار

​آخرین اخبار

آخرین اخبار

موسسه RIKEN در ژاپن امروز اولین کامپیوتر کوانتومی ۶۴ کیوبیتی ابررسانای خود را بصورت آنلاین در اختیار محققین قرار داد.

استفاده از حسگری کوانتومی و درهمتنیدگی جهت تشخیص زلزله

کارگاه سه روزه فناوری های کوانتومی در شریف برگزار می‌شود

چگونه در هم تنیدگی کوانتومی به ایجاد ارتباطات امن کمک می‌کند؟

چگونه در هم تنیدگی کوانتومی به ایجاد ارتباطات امن کمک می‌کند؟

1402/1/28

1402/1/28

1402/1/28

1402/1/28

1402/1/28

پربازدیدترین​​​​​​​ اخبار

​آخرین اخبار

آخرین اخبار

موسسه RIKEN در ژاپن امروز اولین کامپیوتر کوانتومی ۶۴ کیوبیتی ابررسانای خود را بصورت آنلاین در اختیار محققین قرار داد.

استفاده از حسگری کوانتومی و درهمتنیدگی جهت تشخیص زلزله

کارگاه سه روزه فناوری های کوانتومی در شریف برگزار می‌شود

چگونه در هم تنیدگی کوانتومی به ایجاد ارتباطات امن کمک می‌کند؟

چگونه در هم تنیدگی کوانتومی به ایجاد ارتباطات امن کمک می‌کند؟

1402/1/28

1402/1/28

1402/1/28

1402/1/28

1402/1/28

پربازدیدترین​​​​​​​ اخبار

​آخرین اخبار

آخرین اخبار

موسسه RIKEN در ژاپن امروز اولین کامپیوتر کوانتومی ۶۴ کیوبیتی ابررسانای خود را بصورت آنلاین در اختیار محققین قرار داد.

استفاده از حسگری کوانتومی و درهمتنیدگی جهت تشخیص زلزله

کارگاه سه روزه فناوری های کوانتومی در شریف برگزار می‌شود

چگونه در هم تنیدگی کوانتومی به ایجاد ارتباطات امن کمک می‌کند؟

چگونه در هم تنیدگی کوانتومی به ایجاد ارتباطات امن کمک می‌کند؟

1402/1/28

1402/1/28

1402/1/28

1402/1/28

1402/1/28

پربازدیدترین​​​​​​​ اخبار

​آخرین اخبار

آخرین اخبار

موسسه RIKEN در ژاپن امروز اولین کامپیوتر کوانتومی ۶۴ کیوبیتی ابررسانای خود را بصورت آنلاین در اختیار محققین قرار داد.

استفاده از حسگری کوانتومی و درهمتنیدگی جهت تشخیص زلزله

کارگاه سه روزه فناوری های کوانتومی در شریف برگزار می‌شود

چگونه در هم تنیدگی کوانتومی به ایجاد ارتباطات امن کمک می‌کند؟

چگونه در هم تنیدگی کوانتومی به ایجاد ارتباطات امن کمک می‌کند؟

1402/1/28

1402/1/28

1402/1/28

1402/1/28

پربازدیدترین​​​​​​​ اخبار

​آخرین اخبار

آخرین اخبار

موسسه RIKEN در ژاپن امروز اولین کامپیوتر کوانتومی ۶۴ کیوبیتی ابررسانای خود را بصورت آنلاین در اختیار محققین قرار داد.

استفاده از حسگری کوانتومی و درهمتنیدگی جهت تشخیص زلزله

کارگاه سه روزه فناوری های کوانتومی در شریف برگزار می‌شود

چگونه در هم تنیدگی کوانتومی به ایجاد ارتباطات امن کمک می‌کند؟

1402/1/28

1402/1/28

1402/1/28

1402/1/28