ردیفنام پردازندهشرکت سازندهروش سال رونماییتعداد کیوبیت های فیزیکیتعداد کیوبیت های منطقیحجم کوانتومی
1PineAlpine Quantum TechnologiesTapped ions2022/Q120
2PhoenixAtom ComputingNeutral Atom2021/Q2100
3Qian ShiBaiduSuperconductors2022/Q310
4RIKENSuperconductor2023/Q164
5ColdQuantaNeutral atoms2021/Q3100
6ColdQuantaNeutral atoms2022300
7HilbertColdQuantaNeutral atoms20241000
8D-WaveAnnealer200728
9OneD-WaveAnnealer2011/Q2128
10TwoD-WaveAnnealer2013/Q2512
112XD-WaveAnnealer2015/Q31152
122000QD-WaveAnnealer2017/Q12048
13AdvantageD-WaveAnnealer2020/Q35760
14Advantage 2D-WaveAnnealer20247440
15FujitsuSuperconductors202364
16FujitsuSuperconductors20261000
17FoxtailGoogleSuperconductors20169
18GoogleSuperconductors201720
19BristleconeGoogleSuperconductors2018/Q172
20SycamoreGoogleSuperconductors2019/Q453
21SycamoreGoogleSuperconductors2023/Q172
22GoogleSuperconductors202910000001000
23(Tenerife)IBMSuperconductors2017/Q1524
24(Tokyo)IBMSuperconductors2018/Q12038
25Falcon (Johannesburg)IBMSuperconductors2019/Q427416
26Hummingbird (Raleigh)IBMSuperconductors2020/Q165532
27Falcon R4 (Montreal)IBMSuperconductors2020/Q3277128
28EagleIBMSuperconductors2021/Q4127664
29Falcon R10 (Prague)IBMSuperconductors2022/Q2279512
30OspreyIBMSuperconductors2022/Q4433101024
31CondorIBMSuperconductors20231121124096
32FlamingoIBMSuperconductors202413861416384
33KookaburraIBMSuperconductors202541581665536
34IBMSuperconductors203017100000
35IntelQuantum dots2018/Q22
36IntelQuantum dots2022/Q13
37IntelQuantum dots2022/Q412
38IntelSuperconductors2017/Q417
39Tangle LakeIntelSuperconductors2018/Q349
40HarmonyIonQTrapped ions20191138
41AriaIonQTrapped ions2020/Q432224000000
42ForteIonQTrapped ions2022/Q23225
43IonQTrapped ions202329
44IonQTrapped ions202435
45IonQTrapped ions202564
46IonQTrapped ions2026256
47IonQTrapped ions20271024
48IQMSuperconductors20215
49IQMSuperconductors202454
50PasqalNeutral atoms2022/Q3324
51PasqalNeutral atoms20241000
52LucyOQCSuperconductors2022/Q1812
53Wuyuan IOrigin QuantumSuperconductors2020/Q36
54Wuyuan IIOrigin QuantumSuperconductors2023/Q124
55PsiQuantumPhotonics20251000000300
56AscellaQuandelaPhotonics2022/Q45
57H1-1QuantinuumTrapped ions2020/Q3207128
58H1-1QuantinuumTrapped ions2021/Q1209512
59H1-1QuantinuumTrapped ions2021/Q310101024
60H1-2QuantinuumTrapped ions2021/Q420112048
61H1-2QuantinuumTrapped ions2022/Q212124096
62H1-1QuantinuumTrapped ions2022/Q320138192
63H1-1QuantinuumTrapped ions2023/Q1201532768
64H3QuantinuumTrapped ions202517100000
65H4QuantinuumTrapped ions202721500000
66H5QuantinuumTrapped ions2029242500000
67Gen1Quantum BrillianceSpin2021/Q25
68SopranoQuantWareSupercondcutors20215
69ContraltoQuantWareSupercondcutors202225
70TenorQuantWareSupercondcutors2023/Q164
71AquilaQuEraNeutral atoms2022/Q4256
72QuEraNeutral atoms20251024
73QuiXPhotonics2020/Q4
74QuiXPhotonics2022/Q1
75QuiXPhotonics2023
76AgaveRigettiSuperconductors2017/Q28
77Aspen-1RigettiSuperconductors2018/Q416
78Aspen-4RigettiSuperconductors2019/Q11338
79Aspen-9RigettiSuperconductors2021/Q23238
80Aspen-11RigettiSuperconductors2021/Q44038
81Aspen-MRigettiSuperconductors2022/Q18038
82LyraRigettiSuperconductors2023336
83RigettiSuperconductors20251000
84RigettiSuperconductors20274000
85GeminiSpinQNMR20212
86SpinQNMR
87TriangulumSpinQSuperconducting20223
88ShaoweiSpinQSuperconducting202320
89SQCQuantum dots202310
90SQCQuantum dots2030100
91JiuzhangUSTCPhotonics2020/Q4
92Jiuzhang 2.0USTCPhotonics2021/Q4
93ZuchongzhiUSTCSuperconductors2021/Q266
94X2XanaduPhotonics2018
95X8XanaduPhotonics2020
96X12XanaduPhotonics2020
97X24XanaduPhotonics2020
98BorealisXanaduPhotonics2022/Q2

پردازنده‌های کوانتومی