آشنایی با دنیای کوانتومی داخل الماس

-آشنایی با ساختار الماس

-نحوه شکل گیری مراکز NV در داخل الماس

-نحوه کنترل اسپین‌‌ها در داخل مراکز برای انجام عملیات بر روی کیوبیت

-کاربردهای مراکز NV  در حوزه های مختلف

 

​​نوشته های اخیر

دسته بندی ها