مبانی فیزیک مراکز نیتروژن تهی جا و استفاده در حسگری مغناطیس

سایکت
عنوان: مبانی فیزیک مراکز نیتروژن تهی جا و استفاده در حسگری مغناطیسی
سخنران: دکتر مرتضی رفیعی عضو هیئت علمی دانشگاه شاهرود
زمان: 10 اردیبهشت 1403

آدرس کانال تلگرام ما: https://t.me/QuantumSTEM

 

​​نوشته های اخیر

دسته بندی ها