تولید زوج فوتون درهم‌تنیده در انرژی‌های بالا

محققان برای اولین بار روشی را برای تولید فوتون‌های درهم‌تنیده در طول موج‌های فرابنفش سخت (XUV) ابداع کردند. کار آنها یک نقشه راه در مورد چگونگی تولید این فوتون‌های درهم‌تنیده و استفاده از آنها برای ردیابی دینامیک الکترو‌ن‌‌ها در مواد در بازه‌های زمانی فوق‌العاده کوتاه آتوثانیه (ده به توان منفی هجده ثانیه) ارائه می‌دهد. این منبع فوتون های درهم‌تنیده همچنین می‌تواند در تصویربرداری کوانتومی و طیف سنجی نیز استفاده شود. در گذشته نشان داده شده که فوتون‌های درهم‌تنیده توانایی به دست آوردن اطلاعات در تصویربرداری را افزایش می‌دهند، اما اکنون در طول موج XUV و حتی اشعه X این توانایی به دست آمده است. در این آزمایش محققان از گسیل دوفوتونی از یکی از ترازهای شبه پایدار اتم هلیم استفاده کردند که منجر به تولید زوج فوتون درهم‌تنیده با انرژی 20.62ev شد. مقیاس زمانی حرکت الکترون‌ها معمولاً در حدود فمتوثانیه و آتوثانیه است که برای درک دقیق‌تر دینامیک الکترون‌ها و فیزیک زیربنایی آن‌ها ورود به این رژیم زمانی ضروری می‌باشد. هدف رشته علوم فوق سریع استفاده از نور برای کنترل رفتار این الکترون‌ها برای مهندسی واکنش‌های شیمیایی، ساخت مواد با خواص جدید، ساخت دستگاه‌هایی در مقیاس مولکولی و ... است.

لینک مقاله:https://dx.doi.org/10.1103/PhysRevResearch.4.L032038

​​نوشته های اخیر

دسته بندی ها