اندازه گیری جریان‌های قلب با وضوح مکانی میلیمتری به کمک سنسور کوانتومی

مشکلات قلبی، عمدتاً از نقص در نحوه انتشار جریان‌های الکتریکی در قلب ناشی می‌شوند. مگنتوکاردیوگرافی (MCG) یک روش امیدوارکننده برای اندازه‌گیری غیرمستقیم جریان قلب است. این تکنیک شامل اندازه‌گیری تغییرات جزئی در میدان مغناطیسی نزدیک قلب ناشی از جریان‌های قلبی است. برای این منظور انواع مختلفی از حسگرهای کوانتومی مناسب توسعه داده شده است. با این حال، وضوح فضایی آنها محدود به مقیاس‌های سانتی متری است و برای تشخیص جریان‌های قلبی که در مقیاس میلیمتری منتشر می‌شوند، به اندازه کافی خوب نیستند. علاوه بر این، هر یک از این سنسورها دارای محدودیت‌های عملی مانند اندازه و دمای عملیاتی هستند. اخیراً محققان ژاپنی توانسته‌اند به کمک مگنتومتر کوانتومی نیتروژن تهی‌جا در الماس به دقت مکانی ۵ میلیمتری دست یابند. سیستم جدید می‌تواند نقشه‌های دو بعدی دقیقی از جریان‌های قلبی اندازه‌گیری شده در موش‌های آزمایشگاهی به دست بیاورد. علاوه بر این، سنسور الماس می تواند در دمای اتاق کار کند، برخلاف دیگر سنسورهای MCG که به دمای برودتی نیاز دارند.

لینک مقاله: https://dx.doi.org/10.1038/s42005-022-00978-0

​​نوشته های اخیر

دسته بندی ها