جهش بزرگ در توسعه گیت‌های کوانتومی اپتیکی

محققان موسسه اپتیک کوانتومی ماکس پلانک در آلمان، برای اولین بار موفق به ایجاد یک گیت نوری دو کیوبیتی با بازده متوسط بیش از 40 درصد شده اند که تقریباً چهار برابر رکورد قبلی است. یکی از مزیت‌های فوتون‌ها به‌عنوان حامل اطلاعات در رایانه‌های کوانتومی، تعامل کم آنها با یکدیگر و با محیط است. این امر باعث می‌شود تا انسجامی که برای وجود کیوبیت‌ها ضروری است، به سرعت توسط اختلالات خارجی از بین نرود. همچنین می‌توان فوتون‌ها را در مسافت‌های طولانی منتقل کرد و کامپیوترهای کوانتومی را شبکه کرد. با این حال، اعمال گیت‌های کوانتومی روی فوتون‌ها بسیار چالش برانگیز است. زیرا در این صورت، مزیت تعاملات ضعیف فوتون‌ها به یک نقطه ضعف محسوس تبدیل می شود. زیرا برای اینکه بتوان اطلاعات را پردازش کرد، ذرات نور باید بتوانند بر یکدیگر تأثیر بگذارند. در این آزمایش اتم ها واسطه برهمکنش لازم بین فوتون ها هستند. محققان از یک گاز با چگالی کم استفاده کردند که آن را تا دمای 0.5 میکروکلوین سرد کردند و به عنوان تقویت کننده برای تعامل بین فوتون ها، اتم های فوق سرد را بین آینه های یک تشدیدگر نوری قرار دادند. داخل این تشدیدگر برهم کنش دو فوتون با یکدیگر صورت گرفت.

لینک خبر: https://www.mpq.mpg.de/6714357/05-optical-quantum-gates?c=2342

​​نوشته های اخیر

دسته بندی ها