راهنمای جامعی از تخمین‌گر منابع کوانتومی Azure

راهنمای جامعی از تخمین‌گر منابع کوانتومی Azure
درک تخمین و بهینه سازی منابع در محاسبات کوانتومی تخمین منابع در محاسبات کوانتومی شامل پیش‌بینی منابع لازم - مانند کیوبیت‌ها و زمان اجرا - برای اجرای الگوریتم‌های کوانتومی است. بهینه سازی به استفاده بهینه از این منابع اشاره دارد. این فرآیندها برای پیشبرد محاسبات کوانتومی از تئوری به دستگاه‌های عملی و مقاوم به خطا که قادر به کاربردهای دنیای واقعی هستند، حیاتی هستند.   تخمین گر منابع کوانتومی Azure …
ادامه مطلب

اخبار اخیر

دسته بندی ها