نام و نام خانوادگیحوزه کاریشهردانشگاهمرتبه علمیH-indexتعداد مقالات
وحید کریمی پورکوانتوم مکانیک نظریتهرانشریفاستادمقدار جدیدمقدار جدید
243bمقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدید
336cمقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدید
464dمقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدید